֯CMS - ɽվӴ˿ʼ

ҵվ

ǰλ: ҳ > > ij >

ʱ:2012-05-20 23:26Դ: : :
ʥɮ(а)

ϾԴԵΪѱĦ٤ŮаԣڰѵĽҪٻʱǰȻѣѲűѹ𡣹֪ˡϾ֮壬ûԵûСϾ֮ߣ2622֣˵“ϵ˥ֻҪ˳䣬ڡ” 

 

СһȷжһɡԴ͵ѧվ“”- www.hmz.cn,ӭתأעྫѧݾ“”-www.hmz.cn  

 

(а)

һ(Ҽ..Ҽ)

(001) n mó sà dá tu s qié du y  là h dì sn mio sn pú tuó xi 
      ٤  Ү   ڭ ۣ      д 

(002) n mó sà dá tu fó tuó jù zh sè ní shn 
         ɪ  ̡ 

(003) n mó sà pó bó tuó bó dì sà duò pí bì 
   ţ    أ  F @ ס 

(004) n mó sà du nán sn mio sn pú tuó jù zh nán 
    ϣ     ӣ  ֪ ૡ 

(005) su sh là pó ji sng qié nán 
    ȣ ɮ ٤ ૡ 

(006) n mó lú j  luó hàn duò nán 
  ¬      ૡ 

(007) n mó s lú du b nuó nán 
   ¬    ૡ 

(008) n mó su jié l tuó qié mí nán 
    o  ٤  ૡ 

(009) n mó lú j sn mio qié duò nán 
  ¬    ٤  ૡ 

(010) sn mio qié b là d b du nuó nán 
  ٤       ૡ 

(011) n mó tí pó lí sè nn 
     ɪ  

(012) n mó x tuó y pí dì y tuó là lí sè nn 
  Ϥ  Ү   Ү    ɪ  

(013) sh b nú ji là h su h su là mó tu nán 
  ū   ڭ  ڭ   Ħ  ૡ 

(014) n mó bá là h mó ní 
    ڭ Ħ ᡣ 

(015) n mó yn tuó là y 
     Ү 

(016) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(017) lú tuó là y 
   Ү 

(018) w mó b dì 
 Ħ  ۡ 

(019) su x yè y 
  ҹ Ү 

(020) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(021) nuó là y ná y 
  Ұ  Ү 

(022) pán zh mó hsn mù tuó là 
  Ħ ڭ Ľ   

(023) n mó x jié l du y 
  Ϥ  o  Ү 

(024) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(025) mó h ji là y 
Ħ ڭ   Ү 

(026) dì l b là nuó qié là 
 o    ٤  

(027) pí tuó làb ná ji là y 
      Ү 

(028)  dì mù dì 
  Ŀ ۡ 

(029) sh mó sh nuó nípó x ní 
ʬ Ħ   ࣮ Ϥ ࡣ 

(030) mó dá l qié ná 
Ħ  o ٤  

(031) n mó x jié l du y 
  Ϥ  o  Ү 

(032) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(033) du tu qié duò jù là y 
  ٤ F   Ү 

(034) n mó b tóu mójù là y 
   ͷ Ħ  Ү 

(035) n mó bá shé làjù là y 
   ^   Ү 

(036) n mó mó ní jù là y 
  Ħ    Ү 

(037) n mó qié shé jù là y 
  ٤ ^   Ү 

(038) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(039) dì l chá sh là x nuó 
 o 裮    ǡ 

(040) b là h là ná là shé y 
  ڭ    ^ Ү 

(041) duò tu qié du y 
F  ٤  Ү 

(042) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(043) n mó  mí du pó y 
      Ү 

(044) duò tu qié du y 
F  ٤  Ү 

(045)  là h dì 
  ڭ ۡ 

(046) sn mio sn pú tuó y 
     Ү 

(047) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(048)  chú pí y 
 ۻ @ Ү 

(049) duò tu qié du y 
F  ٤  Ү 

(050)  là h dì 
  ڭ ۡ 

(051) sn mio sn pú tuó y 
     Ү 

(052) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(053) pí sh shé y jù lú fèi zhù l y 
@ ɳ ^ Ү  ¬   o Ү 

(054) b là pó là shé y 
    ^ Ү 

(055) duò tu qié du y 
F  ٤  Ү 

(056) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 


(057) sn b sh bì du 
  ʦ  ࡣ 

(058) sà lián nà làlà shé y 
    ^ Ү 

(059) duò tu qié du y 
F  ٤  Ү 

(060)  là h dì 
  ڭ ۡ 

(061) sn mio sn pú tuó y 
     Ү 

(062) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ 

(063) sh j y m nà yè 
  Ұ ĸ  ҷ 

(064) duò tu qié du y 
F  ٤  Ү 

(065)  là h dì 
  ڭ ۡ 

(066) sn mio sn pú tuó y 
     Ү 

(067) n mó pó qié pó dì 
   ٤  ۡ

(068) là dá nuó j d là shé y 
  ǣ    ^ Ү 

(069) duò tu qié du y 
F  ٤  Ү 

(070)  là h dì 
  ڭ ۡ 

(071) sn mio sn pú tuó y 
     Ү 

(072) dì piáo n mó sà jié l du 
 ư     o ࡣ 

(073) yì tán pó qié pó du 
   ٤  ࡣ 

(074) sà dá tu qié d sè ní shn 
   ٤  ɪ  ̡ 

(075) sà dá du b dá lán 
  ࣮    

(076) n mó  pó là shì dn 
       

(077) b là dì yáng qí là 
      

(078) sà là pó bù du ji là h 
    ࣮   ڭ 

(079) ní ji là h jié ji là h ní 
   ڭ    ڭ ᡣ 

(080) bá là bì dì y chì tuó n 
    Ү ߳  㡣 

(081)  ji là mì l zhù 
    o  

(082) b l dá là y níng ji l 
 o   Ү   o 

(083) sà là pó pán tuó nuó mù ch ní 
  ţ   ǣ Ŀ  ᡣ 

(084) sà là pó t sè zhà 
  ţ ͻ ɪ 塣 

(085) t x fá b nuó n fá là ní 
ͻ Ϥ       ᡣ 

(086) zh d là sh dì nán 
   ʧ  ϡ 

(087) jié là h su h sà là ruò shé 
  ڭ  ڭ    ^ 

(088) pí du bng su nuó jié l 
      o 

(089)  sè zhà bng sh dì nán 
 ɪ     ϡ 

(090) nuó ch chà dá là ruò shé 
  x    ^ 

(091) b là sà tuó nuó jié l 
      o 

(092)  sè zhà nán 
 ɪ  ϡ 

(093) mó h jié là h ruò shé 
Ħ ڭ   ڭ  ^ 

(094) pí du bng sà nuó jié l 
      o 

(095) sà pó sh d lú n pó là ruò shé 
         ^ 

(096) h lán t x fá nán zh nuó sh ní 
  ͻ Ϥ      ᡣ 

(097) bì sh sh x dá là 
 ɳ ᣮ Ϥ   

(098)  jí ní w tuó ji là ruò shé 
  ᣮ      ^ 

(099)  b là shì du jù là 
       

(100) mó h b là zhàn chí 
Ħ ڭ   ս ֡ 


(101) mó h dié du 
Ħ ڭ  ࡣ 

(102) mó h dì shé 
Ħ ڭ  ^ 

(103) mó h shuì du shé pó là 
Ħ ڭ ˰  ^   

(104) mó h bá là pán tuó là pó x n 
Ħ ڭ       Ϥ 㡣 

(105)  l y du là 
 o Ү   

(106) pí l jù zh 
 o  ֪ 

(107) shì pó pí shé y 
   ^ Ү 

(108) bá shé làmó l d 
 ^ Ħ  ס 

(109) pí sh lú du 
   ࡣ 

(110) bó téng wng ji 
   ȡ 

(111) bá shé làzhì h nuó  zh 
 ^     ڡ 

(112) mó là zhì pó b là zhì du 
Ħ   ţ    ࡣ 

(113) bá shé là chàn chí 
 ^   ֡ 

(114) pí sh là zh 
   ڡ 

(115) shàn du sh pí tí pób shì du 
  ᣮ @  ţ  ࡣ 

(116) s mó lú b 
 Ħ   

(117) mó h shuì du 
Ħ ڭ ˰ ࡣ 

(118)  l y du là 
 o Ү   

(119) mó h pó là  b là 
Ħ ڭ      

(120) bá shé làshng jié là zhì pó 
 ^     š 

(121) bá shé là jù mó l 
 ^   Ħ o 

(122) jù lán tuó l 
   o 

(123) bá shé làh sà du zh 
 ^    ڡ 

(124) pí dì yqián zh nuó mó l ji 
  Ү  ǣ Ħ o ȡ 

(125) k s mpó jié là duò nuó 
  ĸ    ǡ 

(126) pí lú zh nuó jù l y 
@     o Ү 

(127) yè là tú sè ní shn 
ҹ   ɪ  ̡ 

(128) pí zh lán pómó ní zh 
   ţĦ  ڡ 

(129) bá shé làji nuó ji b là pó 
 ^      š 

(130) lú shé nuó bá shé làdùn zhì zh 
 ^   ^   ڡ 

(131) shuì du zh ji mó là 
˰  ڣ  Ħ  

(132) chà sh sh b là pó 
x  ʬ   š 

(133) yì dì yí dì 
   ۡ 

(134) m tuó là jié ná 
ĸ     

(135) su pí là chàn 
 @  㡣 

(136) jué fàn d 
   

(137) yìn tù nuó mó mó xi 
ӡ  ǣ ô ô д 


ڶ(..Ҽ)

(138) w xn 
 꿡 

(139) l sè ji ná 
o ɪ   

(140) b là sh x du 
   Ϥ ࡣ 

(141) sà dá tu qié d sè ní shn 
   ٤  ɪ  ̡ 

(142) h xn 
 꿡 

(143) d lú yng 
 ¬ Ӻ 

(144) zhn pó nuó 
հ  ǡ 

(145) h xn 
 꿡 

(146) d lú yng 
 ¬ Ӻ 

(147) x dn pó nuó 
Ϥ   ǡ 

(148) h xn 
 꿡 

(149) d lú yng 
 ¬ Ӻ 

(150) b là sè dì ysn b ch ná jié là 
  ɪ  Ү  森    

(151) h xn 
 꿡 

(152) d lú yng 
 ¬ Ӻ 

(153) sà pó yào ch h là chà su 
  ҩ 森   x 涡

(154) ji là h ruò shé 
  ڭ  ^ 

(155) pí téng bng sà nuó jié là 
       

(156) h xn 
 꿡 

(157) d lú yng 
 ¬ Ӻ 

(158) zh d làsh d nán 
  ʬ  ϡ 

(159) ji là hsu h sà là nán 
  ڭ ڭ   ϡ 

(160) pí téng bng sà nuó là 
     

(161) h xn 
 꿡 

(162) d lú yng 
 ¬ Ӻ 

(163) là ch 
 档 

(164) pó qié fàn 
 ٤  

(165) sà dá tu qié d sè ní shn 
   ٤  ɪ  ̡ 

(166) b là din shé jí l 
   ^  o 

(167) mó h su h sà là 
Ħ ڭ  ڭ   

(168) bó shù su h sà làshì l sh 
   ڭ   o ɳ 

(169) jù zh su h sà ní dì lí 
 ֪  ڭ    顣 

(170)  bì tí shì pó l du 
     o ࡣ 

(171) zhà zhà yng ji 
   ȡ 

(172) mó h bá shé lú tuó là 
Ħ ڭ  ^    

(173) dì l pú pó nuó 
 o   ǡ 

(174) màn chá là 
   

(175) w xn 
 꿡 

(176) su x dì bù pó d 
 Ϥ     

(177) mó mó 
ô ô 

(178) yìn tù nuó mó mó xi 
ӡ   ô ô д 


(Ҽ..ⷡ)

(179) là shé pó yè 
 ^  ҹ 

(180) zh là bá yè 
   ҹ

(181)  qí ní pó yè 
 o   ҹ 

(182) w tuó ji pó yè 
    ҹ 

(183) pí sh pó yè 
 ɳ  ҹ 

(184) sh sà du là pó yè 
     ҹ 

(185) pó là zhuó jié là pó yè 
      ҹ 

(186) t sè ch pó yè 
ͻ ɪ   ҹ 

(187)  sh n pó yè 
    ҹ 

(188)  ji làmì l zhù pó yè 
   o   ҹ 

(189) tuó luó ní bù mí jiàn b qié b tuó pó yè 
       ٤    ҹ 

(190) w là ji pó du pó yè 
      ҹ 

(191) là shé tán chá pó yè 
 ^ ̳   ҹ 

(192) nuó qié pó yè 
 ٤  ҹ 

(193) pí tiáo dá pó yè 
    ҹ 

(194) s b là ná pó yè 
     ҹ 

(195) yào ch ji là h 
ҩ    ڭ 

(196) là ch sji là h 
  ˽  ڭ 

(197) bì l du ji là h 
 o ࣮   ڭ 

(198) pí sh zh ji là h 
  ڣ   ڭ 

(199) bù du ji là h 
    ڭ

(200) ji pán chá ji là h 
  裮   ڭ

(201) b dn nuó ji là h 
  ǣ   ڭ 

(202) ji zhà b dn nuó ji là h 
    ǣ   ڭ 

(203) x qián dùji là h 
Ϥ  ȣ  ڭ 

(204)  b x mó làji là h 
  Ϥ Ħ   ڭ 

(205) w tán mó tuó ji là h 
 ̴ Ħ ӣ   ڭ 

(206) ch yè ji là h 
 ҹ   ڭ 

(207) x l pó dìji là h 
 o  ۣ  ڭ 

(208) shè du h l nán 
  ڭ o ϡ 

(209) ji pó h l nán 
  ڭ o ϡ 

(210) lú dì làh l nán 
  ڭ o ϡ 

(211) máng su h l nán 
æ  ڭ o ϡ 

(212) mí tuó h l nán 
  ڭ o ϡ 

(213) mó shé h l nán 
Ħ ^ ڭ o ϡ 

(214) shé du h l n 
^  ڭ o Ů 

(215) shì b du h l nán 
   ڭ o ϡ 

(216) pí du h l nán 
  ڭ o ϡ 

(217) pó du h l nán 
  ڭ o ϡ 

(218)  sh zh h l n 
   ڭ o Ů 

(219) zhì du h l n 
  ڭ o Ů 

(220) dì shn sà pí shn 
   @ ̡ 

(221) sà pó ji là h nán 
    ڭ ϡ 

(222) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  Ү ^   ҹ ֡ 

(223) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(224) b l bá là zh ji qì l dn 
 o    ȣ  o  

(225) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(226) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(227) chá yn níqì l dn 
  ᣮ o  

(228) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(229) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(230) mó h b sh b dá yè 
Ħ ڭ     ҹ 

(231) lú tuó làqì l dn 
   o  

(232) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(233) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(234) nuó là yè náqì l dn 
  ҹ  o  

(235) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(236) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(237) dá du qié lú chá xqì l dn 
  ٤    o  

(238) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(239) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(240) mó h ji làmó dá l qié náqì l dn 
Ħ ڭ  Ħ  o ٤  o  

(241) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(242) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(243) ji b l ji qì l dn 
  o ȣ  o  

(244) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(245) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(246) shé yè jié làmó dù jié là 
^ ҹ  Ħ    

(247) sà pó là tu su dá nuó qì l dn 
      ǣ  o  

(248) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡

(249) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(250) zh du làpó qí nqì l dn 
    㣮 o  

(251) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(252) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(253) pí l yáng qì l zh 
 o   o ֪ 

(254) nán tuó j sh làqié ná b dì 
   ɳ ٤   ۡ 

(255) su x yèqì l dn 
  ҹ o  

(256) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(257) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(258) nuó ji nuó sh là pó náqì l dn 
  ǣ     o  

(259) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(260) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(261)  luó hàn qì l dn pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
    o    ҹ ^   ҹ ֡ 

(262) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(263) pí du là qié qì l dn 
   ٤  o  

(264) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(265) j là yè mí bá shé là b n 
  ҹ   ^   㡣 

(266) jù x yèjù x yè 
  ҹ  ҹ 

(267) ji dì b dìqì l dn 
   ۣ o  

(268) pí tuó yè shé chn tuó yè mí 
  ҹ ^   ҹ ֡ 

(269) j là yè mí 
  ҹ ֡ 

(270) là ch wng 
  衣 

(271) pó qié fàn 
 ٤  

(272) yìn tù nuó mó mó xi 
ӡ  ǣ ô ô д 


Ļ(..)

(273) pó qié fàn 
 ٤  

(274) sà dá du b dá là 
  ࣮    

(275) n mó cuì d dì 
    ۡ 

(276)  x du nuó là là ji 
 Ϥ ࣮    ȡ

(277) b là póx p zhà 
  ţϤ  塣 

(278) pí ji sà dá du b dì l 
    ࣮   o 

(279) shí fó làshí fó là 
ʲ  ʲ   

(280) tuó là tuó là 
    

(281) pín tuó làpín tuó làchn tuó chn tuó 
Ƶ  Ƶ     ӡ 

(282) h xn 
 꿡 

(283) h xn 
 꿡 

(284) pàn zhà 
 塣 

(285) pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà 
       塣 

(286) su h 
 ڭ 

(287) x x pàn 
   

(288)  móu ji y pàn 
 IJ  Ү  

(289)  b làtí h du pàn 
   ڭ   

(290) pó là b là tuó pàn 
      

(291)  sù làpí tuó làb ji pàn 
       

(292) sà pó tí pí bì pàn 
   @   

(293) sà pó nuó qié bì pàn 
   ٤   

(294) sà pó yào ch bì pàn 
  ҩ    

(295) sà pó qián tà pó bì pàn 
       

(296) sà pó b dn nuó bì pàn 
       

(297) ji zhà b dn nuó bì pàn 
       

(298) sà pó t láng zh dì bì pàn 
  ͻ      

(299) sà pó t sè b líqì sè dì bì pàn 
  ͻ ɬ  磮 ɪ    

(300) sà pó shí pó lí bì pàn 
  ʲ    

(301) sà pó  b x mó lí bì pàn 
    Ϥ ô    

(302) sà pó sh là pó ná bì pàn 
        

(303) sà pó dì dì j bì pàn 
       

(304) sà pó dá mó tuó jì bì pàn 
   Ħ     

(305) sà pó pí tuó ylà shì zh lí bì pàn 
    Ү      

(306) shé yè jié làmó dù jié là 
^ ҹ  Ħ    

(307) sà pó là tu su tuó j bì pàn 
         

(308) pí dì yèzh l bì pàn 
  ҹ o   

(309) zh d làfù qí n bì pàn 
       

(310) bá shé làjù mó l 
 ^  Ħ o 

(311) pí tuó yèlà shì bì pàn 
  ҹ    

(312) mó h b là dng yáng yì qí l bì pàn 
Ħ ڭ     V  o   

(313) bá shé làshng jié là yè 
 ^    ҹ 

(314) b là zhàng qílà shé y pàn 
   ȣ ^ Ү  

(315) mó h ji là yè 
Ħ ڭ   ҹ 

(316) mó h mò dá l ji ná 
Ħ ڭ ĩ  o   

(317) n mó su jié l du yè pàn 
    o  ҹ  

(318) bì sè ná pí yè pàn 
 ɪ   ҷ  

(319) bó là h móu ní yè pàn 
  ڭ IJ  ҷ 

(320)  qí ní yè pàn 
   ҷ  

(321) mó h jié l yè pàn 
Ħ ڭ  o ҷ  

(322) jié là tán chí yè pàn 
  ̴  ҷ  

(323) miè dá l yè pàn 
  o ҷ  

(324) lào dá l yè pàn 
  o ҷ  

(325) zh wén chá yè pàn 
   ҷ  

(326) jié luó là dá l yè pàn 
    o ҷ  

(327) ji b l yè pàn 
  o ҷ  

(328)  dì mù zhì du ji sh mó sh nuó 
  Ŀ  ࣮  ʬ Ħ  ǡ 

(329) pó s n yè pàn 
 ˽  ҷ  

(330) yn jí zhì 
  ʡ 

(331) sà du pó xi 
   д 

(332) mó mó yìn tù nuó mó mó xi 
ô ô ӡ   ô ô д 


(..)

(333) t sè zhà zhì du 
ͻ ɪ   ࡣ 

(334)  mò dá l zhì du 
 ĩ  o  ࡣ 

(335) w shé h là 
 ^ ڭ  

(336) qié pó h là 
٤  ڭ  

(337) lú dì là h là 
   ڭ  

(338) pó su h là 
  ڭ  

(339) mó shé h là 
Ħ ^ ڭ  

(340) shé du h là 
^  ڭ  

(341) shì bì du h là 
   ڭ  

(342) bá lüè yè h là 
  ҹ ڭ  

(343) qián tuó h là 
  ڭ  

(344) bù sh b h là 
 ʷ  ڭ  

(345) p là h là 
  ڭ  

(346) pó xi h là 
 д ڭ  

(347) b b zhì du 
   ࡣ 

(348) t sè zhà zhì du 
ͻ ɪ   ࡣ 

(349) lào tuó là zhì du 
    ࡣ 

(350) yào ch ji là h 
ҩ    ڭ 

(351) là chà su ji là h 
 x 涣   ڭ 

(352) bì lí du ji là h 
  ࣮   ڭ 

(353) pí sh zh ji là h 
  ڣ   ڭ 

(354) bù du ji là h 
    ڭ 

(355) ji pán chá ji là h 
  裮   ڭ 

(356) x qián tuó ji là h 
Ϥ  ӣ   ڭ 

(357) w dá mó tuó ji là h 
  Ħ ӣ   ڭ 

(358) ch yè ji là h 
 ҹ   ڭ 

(359)  b sà mó làji là h 
   Ħ   ڭ 

(360) zhái q géchá qí níji là h 
լ Р   ᣮ  ڭ 

(361) l fó dìji là h 
o  ۣ  ڭ 

(362) shé mí ji ji là h 
^  ȣ   ڭ 

(363) sh jù níji là h 
  ᣮ  ڭ 

(364) lo tuó là nán dì ji ji là h 
     ȣ   ڭ 

(365)  lán póji là h 
  ţ  ڭ 

(366) qián dù b níji là h 
   ᣮ  ڭ 

(367) shí fá làyn ji x ji 
ʲ  ܧ   ȡ 

(368) zhuì dì yào ji 
׹  ҩ ȡ 

(369) dá lí dì yào ji 
   ҩ ȡ 

(370) zh t tu ji 
 ͻ  ȡ 

(371) ní tí shí fá làbì shn móshí fá là 
  ʲ    Ħʲ   

(372) bù d ji 
  ȡ 

(373) bí d ji 
  ȡ 

(374) shì lì sè mì ji 
  ɪ  ȡ 

(375) su n b dì ji 
    ȡ 

(376) sà pó shí fá là 
  ʲ   

(377) shì lú jí dì 
   ۡ 

(378) mò tuó pí dá lú zhì jiàn 
ĩ  @    

(379)  q lú qián 
   ǯ 

(380) mù qié lú qián 
Ŀ   ǯ 

(381) jié l t lú qián 
 o ͻ  ǯ 

(382) ji là hji lán 
  ڭ 

(383) jié ná sh lán 
    

(384) dàn du sh lán 
    

(385) qì l yè sh lán 
 o ҹ   

(386) mò mò sh lán 
ĩ ô   

(387) bá l shì pó sh lán 
 o     

(388) bì lì sè zhà sh lán 
  ɪ   

(389) w tuó là sh lán 
     

(390) jié zh sh lán 
 ֪   

(391) bá x dì sh lán 
 Ϥ   

(392) w lú sh lán 
    

(393) cháng qié sh lán 
 ٤   

(394) h x du sh lán 
 Ϥ    

(395) bá tuó sh lán 
    

(396) su fáng yàng qié b là zhàng qié sh lán 
   ٤    ٤   

(397) bù du bì duò chá 
    衣 

(398) chá qí níshí pó là 
  ᣮʲ   

(399) tuó t lú ji jiàn du lú jí zh pó lù du pí 
 ͻ  ȣ     ֪  ·   

(400) sà b lú h líng qié 
   ڭ  ٤

(401) sh sh dá là su nuó jié là 
 ɳ       

(402) pí sh yù ji 
 ɳ  ȡ 

(403)  qí níw tuó ji 
  ᣮ  ȡ 

(404) mò là pí là jiàn duò là 
ĩ  @   F 

(405)  ji là mì l du dá lin bù ji 
    o ͣ    ȡ 

(406) dì lì là zhà 
   塣 

(407) bì l sè zhì ji 
 o ɪ  ȡ 

(408) sà pó nuó jù là 
     

(409) sì yn qié bìji là l yào ch dá là chú 
  ٤ ף  o ҩ 森   ۻ 

(410) mò là shì fèi dì shn su pí shn 
ĩ  ӣ   ̣  @ ̡ 

(411) x dá du b dá là 
Ϥ  ࣮    

(412) mó h bá shé lú sè ní shn 
Ħ ڭ  ^  ɪ  ̡ 

(413) mó h b lài zhàng qí lán 
Ħ ڭ      

(414) yè b t tuó sh yù shé nuó 
ҹ  ͻ ӣ   ^ ǡ 

(415) biàn dá lí ná 
    

(416) pí tuó ypán tán ji lú mí 
  Ү    ֡ 

(417) dì sh pán tán ji lú mí 
 ⣮     ֡ 

(418) b là pí tuó pán tán ji lú mí 
   ӣ     ֡ 

(419) duò zhí tu 
 ֶ  

(420) n 
 

(421)  nuó lí 
  顣 

(422) pí sh tí 
  ᡣ 

(423) pí là bá shé là tuó l 
@   ^   o 

(424) pán tuó pán tuó n 
    㡣 

(425) bá shé làbàng ní pàn 
 ^    

(426) h xn d lú yin pàn 
      

(427) su pó h 
ɯ  ڭ

 
 

 

 

(α༭)
֯ζά
һ
(0)
0%
һ
(0)
0%
------ָ----------------------------
Ծػص߷棬Ͻɫ顢ۡ
:
:
û: ֤:ҸͼƬ
Ŀб
Ƽ